2016 Volvo V60 Recently Exported To Kenya

2016 Volvo V60 NS Front
2016 Volvo V60 - Grille
2016 Volvo V60 - OS Front
2016 Volvo V60 - Side
2016 Volvo V60 - OS Rear
2016 Volvo V60 - Rear
2016 Volvo V60 - NS Rear
2016 Volvo V60 - Front Cabin
2016 Volvo V60 - Sunroof
2016 Volvo V60 - Rear Cabin